Wydarzenia

Project Description

Regulamin konkursu
„Pokaż Twój HR przyszłości, POKAŻ HR 10/10!”
(„Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „pokaż Twój HR przyszłości, POKAŻ HR 10/10!” – zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Gavdi POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 28 (00-688 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273174, REGON: 140800551, NIP: 525-238-27-65, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej: Organizator).
 3. Partnerem Konkursu jest Monday Public Relations sp. z o.o. sp.k z siedzibą przy ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 951-219-32-02. Partner konkursu jest właścicielem Nagród i jest on odpowiedzialny za przekazanie Laureatom tych Nagród (dalej: Fundator).
 4. Po zakończeniu i rozwiązaniu konkursu Nagrody zostaną przekazane/wysłane Laureatom przez Fundatora.
 5. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest zarządzany, obsługiwany i organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 maja 2017 r. do dnia 22 czerwca 2017 r.
 6. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac.
 7. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 8. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili opublikowania informacji o zmianie Regulaminu.
 9. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie.
 10. Niniejszy Konkurs oparty jest na konstrukcji przyrzeczenia publicznego, uregulowanego w art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z dnia 17 lutego 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).
 11. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie gavdi.pl.
 • 2 Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych a dodatkowo będące specjalistami ds. HR na stanowisku – od samodzielnego specjalisty do wyższej kadry zarządzającej, którzy w terminie od 22 maja do 20 czerwca 2017 roku zgłoszą się do Konkursu i prześlą odpowiedzi na pytania konkursowe oraz zaakceptują Regulamin konkursu za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie hrnews.pl/Konkurs-HR10na10.aspx
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora jak również innych firm współpracujących z Organizatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. ).

 

 • 3 Zasady i przedmiot Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 maja 2017 r. o godzinie 10:00 i trwa do 22 czerwca 2017 r. do godziny 23:59.
 2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi (zwanej dalej: „Zadaniem Konkursowym”) na trzy pytania. Pytania dotyczą następujących kwestii:
  • Największych wyzwań, z którymi będzie musiał zmierzyć się dział HR w perspektywie kolejnych 10 lat. Odpowiedź na to pytanie wymaga zaznaczenia spośród listy dostępnych możliwości przynajmniej 3 (słownie: trzech) odpowiedzi.
  • Kompetencji, które będą najbardziej potrzebne/najważniejsze w HR w ciągu najbliższych 10 lat. Odpowiedź na to pytanie wymaga wpisania przynajmniej 3 (słownie: trzech) subiektywnych odpowiedzi.
  • Aktualnych marzeń specjalistów działów HR i ich ewolucji w perspektywie kolejnych 10 (słownie: dziesięciu) lat.
 3. Odpowiedzi należy umieścić w specjalnym formularzu znajdującym się na stronie hrnews.pl/Konkurs-HR10na10.aspx
 4. Każdy z Uczestników może przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. Uczestnicy, którzy prześlą Zadanie Konkursowe po zakończeniu Konkursu, nie będą brani pod uwagę przez Komisję Konkursową. Laureaci zostaną wybrani przez Jury powołane przez Organizatora spośród wszystkich Zadań Konkursowych zgłoszonych do Konkursu, na podstawie oceny udzielonych odpowiedzi. Decyzje jury są ostateczne.
 5. Spośród Zadań Konkursowych, przesłanych podczas trwania Konkursu Jury wybierze 3 (słownie: trzy) najlepsze odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrody.
 6. Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie Konkursowe biorące udział w ocenie przez Zespół do oceny nadesłanych prac zaświadcza, że przedmiot Zgłoszenia Konkursowego jest oryginalny, autorski – wypełnia definicję utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Uczestnikowi Konkursu przysługują do niego majątkowe prawa autorskie, którymi w ramach Konkursu rozporządza na rzecz Organizatora upoważniając Organizatora do wykorzystania przedmiotu Zgłoszenia Konkursowego na wszelkich polach eksploatacji.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone, chyba, że ich utrata nastąpiła z winy Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych przez Uczestników materiałów, czy też ich niezgodność z niniejszym Regulaminem.
 11. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 12. Zadania Konkursowe zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami lub obowiązującym prawem nie będą brać udziału w Konkursie i będą usuwane ze strony http://www.hrnews.pl/Konkurs-HR10na10.aspx
 13. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą przyjmowane.
 14. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 15. Organizator w oparciu o przepis art. 921 KC, zastrzega, iż nabywa prawa własności oraz wszelkie prawa autorskie do zwycięskich prac. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 • 4 Jury i nagrody w Konkursie
 1. Organizator Konkursu powoła Jury, w skład którego do oceny Zadań Konkursowych wejdą:
  • Teresa Olszewska, Prezes Zarządu Gavdi Polska S.A.
  • Sławomir Stępień, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Gavdi Polska S.A.
  • Szymon Knobloch, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Konsultingu Gavdi Polska S.A.
  • Ireneusz Hołowacz, dyrektor ds. Produktów Gavdi Polska S.A
 2. Jury do oceny zadań Konkursowych, uwzględniając kryteria określone postanowieniami
  3, pkt. 2 Regulaminu, dokona wyboru:

  • Zwycięzcy Konkursu – Laureata I Nagrody
  • Laureata II Nagrody
  • Laureata III Nagrody
 3. Laureaci zostaną wyłonieni przez Jury do oceny Zadań Konkursowych nie później niż 1 lipca 2017 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie www.hrnews.pl, serwisach społecznościowych Organizatora (www.facebook.com/Gavdi i www.linkedIn/GavdiPolska) oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.gavdi.pl. Laureaci zostaną również poinformowani drogą mailową przez Organizatora. Informacje zostaną wysłane na adresy e-mail pozostawione w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają od Organizatora:
  • Laureat I Nagrody – finansowanie udziału w warsztatach „8xO” organizowanych przez IPSI Instytut Psycho – Immunologii Wojciecha Eichelbergera w wysokości 980,00 PLN brutto. Celem warsztatu jest nabycie podstawowych kompetencji warunkujących efektywne funkcjonowanie w sytuacjach poważnych wyzwań, dużego obciążenia i stresu. Laureat I Nagrody sam wybiera termin udziału w warsztacie.
  • Laureat II Nagrody – czytnik e-book Paperwhite 3, rozdzielczość 1448×1072, pojemność 4GB, wymiary 169 x 117 x 9.1 mm, Kabel USB o wartości 679,00 PLN brutto.
  • Laureat III Nagrody – zestaw klocków LEGO Architecture Studio 21050 o wartości 520,00 PLN brutto.
 5. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 6. Laureaci zobowiązani są skontaktować się z Organizatorem/Partnerem w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e – mail informacji o wygranej – pod rygorem utraty prawa do nagrody – celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody
 7. Organizator informuje, iż w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości wygranej powstaje w przypadku gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760 zł.
 8. Organizator oświadcza, iż Nagroda dla Laureata II i III Nagrody będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. W stosunku do Nagród co do których istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, ustala się dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego Laureata. Dodatkowa nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Fundator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
 10. Organizator może nie dokonać wyboru Laureatów. Nagrody, które nie zostaną przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Partnera.
 11. Laureaci tracą prawo do Nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora lub Fundatora, jeżeli przekazane przez nich dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 12. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 • 5 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych konkursu jest Gavdi Polska S.A. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, a w przypadku osób które wyraziły odrębną zgodę, także w celach promocyjno-marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Gavdi Polska S.A.
 3. Uczestnicy Konkursu wysyłając formularz rejestracyjny oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić odrębną zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Gavdi Polska S.A. jako administratora danych osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Gavdi Polska S.A. a także na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji przesyłanych przez Gavdi Polska S.A.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i zamieszczanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku w przypadku, gdy zostaną oni Laureatami Konkursu, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia na stronie internetowej http://www.hrnews.pl/Konkurs-HR10na10.aspx i www.gavdi.com oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do otrzymania Nagrody w przypadku zwycięstwa w Konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 8. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.

 

 

 • 6 Reklamacje
 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres określony w pkt. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja powinna określać Uczestnika, jego dane rejestrowe, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż w zgłoszeniu), datę reklamacji, jak również dokładny opis reklamacji.
 4. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna, w skład której nie będą wchodzili członkowie Zespołu do oceny nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych.
 5. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma do Organizatora.
 6. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. O uznaniu reklamacji zainteresowani zostaną powiadomieni najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 8. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora: www.gavdi.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.3. Przesyłając zgłoszenie na adres podany w pkt. 1 Regulaminu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
 4. Nieprzestrzeganie warunków przeprowadzenia i uczestnictwa Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zachowuje prawo do ich wykorzystania oraz ma prawo do wykorzystania projektu będącego przedmiotem Zgłoszenia Konkursowego w swojej ofercie handlowej Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przedmiotu Zadania Konkursowego w rozwoju oferty handlowej Organizatora.
Back to Top
Kontakt